Ana Sayfa  |  Arzlar  |  Talepler  |  ݬanlar  |  Hakk�a  |  ݬeti�a>  |  Reklam
ܹe ad?:
ީfre :
Yeni ܹe
ީfremi Unuttum
KOOPERATFLER KANUNU DEYOR
 
Kooperatifler Yasasnda deiiklikler ngren Sanayi ve Ticaret Bakanl, buna ilikin yasa taslan, kooperatifler bata olmak zere ilgili kurum ve kurulularn grne at. te yenilikler:
1969 ylnda yrrle giren 1163 Sayl Kooperatifler Yasas, 1988 ylnda kapsaml bir deiime uramt. Aradan geen zaman iinde baz hkmlerinde deiiklik yaplan yasann, AB'ye uyum, uluslararas kooperatifilik ilkeleri, gelien ekonomik ve teknolojik gerekler nedeniyle, yeni bir dzenleme yaplmasna ihtiya duyduu belirtildi.

Halen taslak zerindeki almalarn yrten Bakanlk, kooperatiflerden gelen gr ve talepler dorultusunda hazrla son eklini verecek.

Sanayi ve Ticaret Bakanlnn hazrlad yasa taslana gre, bir kooperatif en az 7 ortak tarafndan imzalanacak ana szlemeyle kurulacak. Ana szlemedeki imzalarn noterce onaylanmas art getirilen tasar taslanda, ilgili bakanlklar, kamu yarar ve ekonomik verimlilik ilkelerini esas alarak, kurulu iin, kooperatif trleri itibariyle 7 kiiden az olmamak zere en az ortak saysyla, ortaklk, nitelik ve artlarn belirlemeye yetkili olacak.

Bu yasa kapsamndaki tarmsal amal kooperatiflerde kurulu, her durumda ilgili Bakanln iznine tabi olacak.

Ynetim kurulu, ortakla bavuru tarihinden itibaren talep hakknda 15 gn iinde karar verecek. Verilen karar ilgiliye 15 gn iinde bildirilecek ve ortakla kabul edilenlerle ilgili bilgiler ayn sre iinde e-kooperatif veri tabanna kaydedilecek.

Yasa kapsamndaki tarmsal amal kooperatiflerin alma konularnda ticaret ve komisyonculuk yapan gerek ve tzel kiiler, bu kooperatiflere ortak olamayacaklar. Ancak, len ortan miraslarnn 6 ay ierisinde aralarndan birini temsilci tayin ederek kooperatife bildirmemeleri halinde ortaklk sona erecek.

Ortaklk devredilebilecek. Ynetim kurulu, ortakl devralan kiinin ortaklk niteliklerini tamas halinde, bu kiiyi ortakla kabulden kanamayacak. Ynetim kurulu, devir bavurusu hakknda 15 gn iinde karar verecek ve ilgililere 15 gn iinde bildirecek. Ortaklk artlarn tayan devralan, ortakla kabul etmeyen ynetim kurulu yelerinin her birine 1000 YTL idari para cezas uygulanacak.

 


KONUT KOOPERATFLERNDE YZDE 3 KESNT

 


Kooperatiften kan veya karlan ortaklarn kendilerinin yahut miraslarnn kooperatif varl zerinde haklar olup olmad ve bu haklarn nelerden ibaret bulunduu ana szlemede gsterilecek. Bu haklar, yasal yedek akeler hari olmak zere, ortan ayrld yl bilanosuna gre hesaplanacak. Ortan demelerine ilikin olarak, tahsil edilmi gecikme zamm bedelleri iade hesaplamalarnda dikkate alnmayacak. Ortakln sona erdirilmesine ilikin olarak, gerekletirilen giderler, ortaktan ayrca tahsil edilecek. Ayrca, yap kooperatiflerinde kan veya karlan ortan, ortaklk pay bedeliyle dier demeleri toplamndan yzde 3 orannda kesinti yaplacak.

 


ESK ORTAIN HAKKI 30 GN NDE DENECEK

 


Devir d bir nedenle ortakl sona erenlerin sermaye ve dier alacaklar, kma veya karlmann kesinletii tarihi izleyen hesap ylnn ilk 3 ay iinde denecek. Ancak, ortakl sona erenlerin yerine yeni ortak alnmas halinde eski ortan sermaye ve dier alacaklar yeni ortan alnd tarihten itibaren 30 gn iinde denecek. Kooperatifin varln tehlikeye drecek nitelikteki iade ve demeler, yasal faizi ile birlikte denmek zere genel kurulca bir yl amamak zere geciktirilebilecek. kan veya karlan ortaklar ile miraslarnn alacak ve haklar, bunlar isteyebilecekleri gnden balayarak 5 yl gemekle zaman amna urayacak.

 


ORTAKLARA BLG VERLECEK

 


Talep eden ortaklara bilano ve gelir gider fark hesaplarnn birer suretinin verilmesi zorunlu olacak. Ayrca, kooperatif genel kurul toplant tutanaklarnn ynetim kurulunca onaylanm birer nshasnn, masrafnn denmesi kaydyla isteyen ortaklara verilmesi art da getiriliyor.


Kooperatifin ilem ve hesaplar zerinde veya belirli konularda, zel denetilerce inceleme yaplabilmesi iin, genel kurulca karar verilmesi veya drtten az olmamak zere toplantya katlan ortaklarn en az onda biri tarafndan bu ynde yazl teklifte bulunulmas gerekecek.


ncelemenin genel kurul kararyla yaplmas halinde, inceleme konularnn kapsamna gre zel deneti veya denetiler genel kurulca seilecek. Bu durumda denetime ilikin giderler kooperatife karlanacak.


Toplantya katlan ortaklarn en az onda birinin istei zerine inceleme yaplmas halinde, bu ortaklar genel kurul tarihinden itibaren 30 gn ierisinde kooperatif merkezinin bulunduu yerdeki ticaret mahkemesinden inceleme yapmak zere zel deneti veya denetilerin atanmasn isteyebilecek.

 


TOPLANTIYA AIRMA YETKS

 


Kooperatifler yasa tasars taslana gre, kooperatif ortann parasal ykmllklerinin ifasn 30 gn geciktirmesi halinde, ynetim kurulunca, elden yazl olarak imza karl veya noter araclyla bildirimde bulunulacak. Bu usullerden biriyle tebli edilemedii takdirde, kooperatife lke dzeyinde yayn yapan herhangi bir gazetede ilanen tebligat yaplacak ve ortaktan, bildirim tarihinden itibaren 30 gn iinde ykmllklerini yerine getirmesi istenecek. Ayrca karara, varsa kooperatifin internet sitesinde itiraz sresince yer verilecek. Bu sre iinde parasal ykmllklerini tmyle yerine getirmeyen ortak, ortaklktan kartlacak.

 


GENEL KURULA ELEKTRONK ORTAMDA KATILIM

 


Kooperatif genel kurullarnda her ortan bir oy hakk olacak. Genel kurul toplantlarnda oylama usul, ana szlemede bir hkm yoksa, genel kurul kararyla belirlenecek. Ancak ynetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu ve st kurulu temsilcilerinin seimleri, gizli oy ve ak tasnif usulyle yaplacak.


lgili bakanlka karlacak ynetmelikte belirtilen usul ve esaslara ana szlemede yer verilmesi halinde, ortaklarn genel kurula elektronik ortamda grnt ve ses aktarlmas yoluyla katlmas ve oy kullanmas mmkn olacak. Ana szlemede buna ilikin hkm bulunmakla birlikte, bu hkmlerin ynetmelikte belirlenen usul ve esaslara uygun olmamas halinde oylama geersiz saylacak.


Bir ortak, noter onayl temsil belgesiyle, bir kiiye genel kurul toplantlarnda kendisini temsil ettirebilecek. E ve birinci dereceden akraba olduunu belgeleyen temsilciler iin temsil belgesinde noter onay aranmayacak.


Bu kanuna gre kurulan tarmsal amal kooperatifler hari olmak zere ortak says 500'den fazla olan kooperatiflerde, bir temsilci, genel kurul toplantsnda en ok 9 orta temsil edebilecek.

 


DAVA AILABLECEK

 


Kooperatiflerde, gayrimenkul almnn, tapu devri veya tapuya erh verdirilecek bir sat vaadi szlemesiyle yaplmas zorunlu hale getirildi. Ancak, kamu kurulularnca kooperatiflere yaplan gayrimenkul tahsis ilemleri ve yine kamu kurulularyla yaplan gayrimenkul karl konut ve iyeri inaat szlemelerinde, tapuya erh art aranmayacak. Gayrimenkul almnn sat vaadi szlemesiyle yaplmas halinde, bu szlemenin gayrimenkulun tapuda kaytl malikleriyle yaplmas art getirildi. Yap kooperatiflerinde, arazi ve arsa almyla, imalat ve inaat yapm szlemelerinin dzenlenmesi ve bu szlemelere gre yaplacak demelerin belirlenmesinde, ilgili bakanlka tespit edilecek usul ve esaslara uyulmas zorunlu olacak.


Genel kurulda, ynetim kurulu yeleri aleyhine dava almasna karar verilmesi, yahut dava almamasna karar verilip de 4 ortaktan az olmamak zere kaytl ortaklarn onda biri tarafndan dava almas ynnde oy kullanlmas halinde, kooperatif, bu karar veya talep tarihinden itibaren bir ay iinde dava amaya mecbur olacak.

 


BATIK KOOPERATFLER

 


Kooperatifin borca batk durumda bulunduu phesini uyandran iaretler varsa, ynetim kurulu, aktiflerin hem iletmenin devamll esasna gre hem de olas sat fiyatlar zerinden bir ara bilanosu kartacak. Son yln bilanosu veya daha sonra yaplan bir tasfiye bilanosu veyahut yukarda belirtilen ara bilanosu, kooperatif mevcudunun, borlarn artk karlayamayacan belirtiyorsa ynetim kurulu, derhal genel kurulu toplantya ararak durumu ortaklara arz edecek.


Bilanoda tespit edilen ak; ortaklarn genel kurulca belirlenecek ek demeleriyle 3 ay iinde kapanmad takdirde, ynetim kurulu bu durumu derhal ilgili mahkemeye bildirecek.

 


UZLATIRMA KURULU GELYOR

 


Yeni taslaa gre, denetiler, genel kurul namna kooperatifin btn ilem ve hesaplarn inceleyecek. Genel kurul, en ok 3 yl iin, 3'ten fazla olmamak zere bir veya daha ok deneti ve bunlarn yedeklerini seecek. Denetilerin ve yedeklerinin kooperatif ortaklarndan olmas art aranmayacak. Deneti says birden fazla ise kurul olarak adlandrlacak.


Kooperatif ve st kurulular; yllk hesap, ilem ve mali tablolarn genel kurullarndan nce bamsz deneti veya bamsz denetim kurulularna denetlettirecekler. Denetim yapacak bamsz deneti veya bamsz denetim kuruluu, genel kurulca belirlenecek.

lgili bakanlklarca gerekli grlen illerde, ortaklar veya ortaklk iddiasnda bulunanlar ile kooperatifler, kooperatifler ile st kurulular arasnda ortaklk ilikilerinden doan uyumazlklara zm bulmak amacyla, uzlatrma kurulu oluturulabilecek.


Kooperatifler yasasnn ilgili maddelerine aykr hareket eden kooperatif ve st kurulularnn ynetim kurulu yeleri ve memurlar, 3 aydan 2 yla kadar hapis ve 50 gnden 500 gne kadar adli para cezas ile cezalandrlacaklar.

 
 Yorumlar Toplam 0 yorum var.  

Bu yaz henz yorumlanmam...


 Dier yazlar
 
  SON BARTER TALEPLER?/font>
?tv nitesi
?Kablo Kanal - Kablo Tavas - D Cephe Ankraj
?Otel ve restaurant ekipmanlar
?s yaltm mantolama
?2011 yl mutluluk getirsin
  SON BARTER ARZLARI
?Kablo Kanal - Kablo Tavas - D Cephe Ankraj
?Kablo Kanal - Kablo Tavas - D Cephe Ankraj
?2011 mutluluk getirsin
?ARABA KARILII MALZEME
?40.000m2 duvar kad adlm+iilik
  DUYURULAR
?Nasl Bir YapBorsa ve YapBarter stiyorsunuz ?
?Nasl Bir Yap Borsa stiyorsunuz?
?Yapborsa Yaplanmas hk
Ana Sayfa  |  Arzlar  |  Talepler  |  ݬanlar  |  Hakk�a  |  ݬeti�font>  |  Reklam
?2007 yapiborsa.com